Жылу сыйымдылық

lat: Jylý syıymdylyq

физикалық. Дененің температурасын 1 градусқа (1о С-ға не 1 К-ге) арттыруға жұмсалатын жылу мөлшері. Ж ы л у  с ы й ы м д ы л ы ғ ы н есептеу мәселесі жекелеген молекулалардың жылулық қозғалысының орташа энергиясын есептеуге тіреледі (ҚҰЭ).