Ит арқасы қиянға қашты

lat: It arqasy qıanǵa qashty

Алысқа, жыраққа кеттi, көз көрмес алысқа жылыстады. Бұдан бiрталай жыл өткен соң аласапыран басталып, Әмiрхан бай барлық малын айдап, қайдағы бiри т  а р қ а с ы  қ и я н ғ а”, жат елге қарай қ а ш ы п кетедi (Ғ.Сармұрзин, Мейiрiм).