Ит арқасы қиян

lat: It arqasy qıan

Тым алыс, шалғай жер. Жағың түскенше жамандық көрме! Түу, и т  а р қ а с ы  қ и я н н а н басын қауіпке тігіп сен болмасаң, қай екі туып, бір қалғаным іздеп келеді, деп желдей есті (О.Бөкеев, Өз отың.). Ықлас ойланып қалды. И т  а р қ а с ы  қ и я н д а ғ ы Қараөткел түгіл, бір күндік жерге барып-келудің өзі мұң (Т.Әлімқұлов, Туған ауыл). И т  а р қ а с ы  қ и я н ғ а жібереді (А.Айтбаев, Атамекен).