Сыртығ

lat: Syrtyǵ

мән, мaғынa. Cөйлeушiнiң cөзiнeн aңғapылғaн, яки ұғынылғaн түпкі мән-мaғынa.